Условия за използване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ДжиТи МЕДИКА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между eлектронния/онлайн магазин ДжиТи Медика на www.medicinskikonsumativi.bg, собственост на “Г и Т“ ЕООД , гр.Пловдив, ЕИК825086762, наричана по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦА, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин.

2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на КЛИЕНТИТЕ си посредством Интернет магазина www.medicinskikonsumativi.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на маркер “прочел съм и съм съгласен с Условията за използване на сайта ”, КЛИЕНТЪТ се съгласява, че изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, както и всякакво разпространение на сайта или части от него без предварителното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на ТЪРГОВЕЦА или на трети лица, свързани пряко или косвено с този интернет сайт.

4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.medicinskikonsumativi.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

5. След кликане на бутона "купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между:

- възстановяване на сумите,

- отказ от поръчката или чрез

- заместваща поръчка.

7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове /BGN/ с ДДС.

II. ДОСТАВКА

8. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9а. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

10. Цените, посочени на сайта, са в български левове /BGN/ с ДДС и не включват транспортиране до адреса на клиента. Транспортът в рамките на гр.Пловдив е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

11. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и, след регистрация, да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.medicinskikonsumativi.bg.

12. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

14. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.medicinskikonsumativi.bg.

15. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

16. При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

·  Да не използва страницата с противозаконни цели.

·  Да не използва страницата за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.

·  Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни и/или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на ТЪРГОВЕЦА и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.

·  Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата.

·  Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

17. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.medicinskikonsumativi.bg. 

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.medicinskikonsumativi.bg.

19а. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

20. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

21а. ТЪРГОВЕЦЪТ не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

21б. ТЪРГОВЕЦЪТ не е отговорен за каквито и да било щети /преки или косвени/ и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страница, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

21в. Интернет страницата може да съдържа линкове/връзки, препратки към други интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за съдържанието на интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на ТЪРГОВЕЦА на връзка към други сайтове в интернет, които са притежание на трети страни, потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

25. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите, за които се събира и уведомява потребителите, че е регистриран администратор на лични данни, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

25а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

26. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТЪТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че КЛИЕНТЪТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

27. Под “КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.medicinskikonsumativi.bg на своя компютър.

28. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА.

29. Интернет магазина www.medicinskikonsumativi.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.